SANTOS


San--tos, San--tos,
San--tos nga Gino-o
Dios sa ka—ga-hu--man
Puno ang langit ug yu--ta sa i--mong hima--ya
Hosa--na sa ka--hitas--an
Day-gon ang nagaan--hi sa ngalan sa Gino-o
Hosa--na sa ka--hitas--an