SA SINUGDANAN

By: Sadrac Sombrio

Verse 1:

Wala kaba mahibalo
Nga ikaw gimahal N'ya
Sukad pa sa sinugdanan
Sa imong gigikanan
Gipili na ikaw Niya
Nga mahimo mo'ng Iyang kasaligan


Verse 2:

Ikaw ang kalipay
Sa Iyang mga dalan
Nga mosangyaw sa balaan nga kasugoan
Gipatubo ug gipadako
Nagpabilin nga ikaw buotan


Chorus:

Sa sinugdanan ug karon
Ikaw nahimut-an
Nagmatinomanon nga sulogoon
Adunahan ug kabos ikaw gipili
Kay ang mga buhat mo pinasahi


Verse 3:

Siya imong katimbang
Sa tanang mga butang
Sa kaharuhay ug kalisod
Siya ang mutabang
Dili ka Niya biyaan
Bisan mangitngit pa ang imong agi-anan


Verse 4:

Siya gilapdosan ug na samaran
Gilangsang Siya sa crus
Apan Iyang gi-antus
Ikaw ang hinongdan
Aron sa gugma Niya ikaw matabonan


Chorus:

Sa sinugdanan ug karon
Ikaw nahimut-an
Nagmatinomanon nga sulogoon
Adunahan ug kabos ikaw gipili
Kay ang mga buhat mo pinasahi