KORDERO SA DIOS


Kordero sa Dios nga nagawagtang
sa mga kasal-anan sa kalibutan
Maluoy ka, maluoy ka, kana----mo

Kordero sa Dios nga nagawagtang
sa mga kasal-anan sa kalibutan
Maluoy ka, maluoy ka, kana----mo

Kordero sa Dios nga nagawagtang
sa mga kasal-anan sa kalibutan
Hatagi kami, hatagi kami sa kali----naw