ISUGID KO


Isugid ko ang akong kasal-anan
Sa walay paglimod, isugilon ko
Sayod ka man nga kining a-la-ot misalig la---mang
sa kaayo, kaayo mo
Kaloy-on mo na, O Ginoo wagtanga
Ang akong kasal-anan ug ang kaluwasan
Nga akong gipa-a-bot ipakanaug mo