DIHA SA HALARAN

By: Rudy Villanueva

Verse 1:

Diha sa halaran
Dayga ang Ginoo sa iyang gahum
Tungod sa buhat sa Iyang kamot
Dayga ang Iyang kahalangdon


Chorus 1: - (2X)

Dayga sa tingog sa trumpeta
Dayga sa alpa ug lera
Dayga sa tambor ug plahuta
Kaskasi sayawi Siya
Ang mga lingganay patunoga
Ang mga piyangpiyang pakagaya


Chorus 2:

Dayga sa tingog sa trumpeta
Dayga sa alpa ug lera
Dayga sa tambor ug plahuta
Kaskasi sayawi tanan
Nga adunay gininhawa
Dayga ang Ginoo
Dayga ang Ginoo