DAYGON TA ANG GINOO


I:

Daygon ta ang Ginoo
uban sa mga bag-ong awit
Ang kalipay ta isinggit
ang Ginoo labing hingpit
Daygon ta ang Ginoo
uban sa mga instrumento
Ang kalipay ta isayaw
O bulahang adlaw


KORO:

Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta
Tugtuga na ang gitara
Ipalanog na ang trumpeta
Salamat Gino-o sa Imong kaayo


II:

Daygon ta ang Ginoo
Siya tuburan sa kaayo
Sa pasaylo'g paghigugma
wa nay sama Kaniya
Daygon ta ang Ginoo
uban sa katawa'g hudyaka
O Hari sa mga hari
sa langit ug yuta


(Repeat KORO)


III:

Daygon ta ang Ginoo,
tungud sa Iyang kagahuman
Ang Iyang mga binuhat,
ang tanang katingalahan
Daygon ta ang Ginoo,
tungud ni Maria nga Birhen,
O babaye sa kahingpit,
O rayna sa langit


(Repeat KORO)