ASIN UG KAHAYAG


Verse 1:

Kamo ang asin sa katawhan
Nag-ingon kanato ang Ginoo
Kon ang asin kawad-an sa iyang kaparat
Wala na kini kapuslanan
Ug angay lamang isalibay
Ug tunobtunoban sa mga tawo
Kon maingon niini ang tawo
Kawad-an siyag'g bili ning kalibutan


Verse 2:

Kamo ang kahayag sa katawhan
Nag-ingon kanato ang Ginoo
Ang siyudad nga nahimutang sa bungtod
Dili gayud matago
Walay magdagkot ug suga
Aron lamang tago-an sa gantangan
Ibutang gayud sa tungtunganan
Aron modan-ag sa tanan


Chorus:

Busa ipadan-ag gayud
Ang inyong kahayag
Atubangan sa mga tawo
Aron makita ang maayo ninyong buhat
Ug magdayeg silang tanan
Sa inyong langitnong Amahan
Ug magdayeg silang tanan
Sa inyong langitnong Amahan


Chorus:

Busa ipadan-ag gayud
Ang inyong kahayag
Atubangan sa mga tawo
Aron makita ang maayo ninyong buhat
Ug magdayeg silang tanan
Sa inyong langitnong Amahan
Ug magdayeg silang tanan
Sa inyong langitnong Amahan


Tag:

Kamo ang asin ug kahayag