ANG BALAANG KASULATAN

Artist: She

Verse 1:

Ang balaan nga kasulatan
Gituga sa katawhan
Aron mahibalo
Sa sugo sa Ginoo
Sa wala pa Siya
Mokayab sa langit
Tanan tinun-an
Gisugo N'ya
Panlakaw kamo
Isangyaw ang pulong Ko


Chorus:

Karon atoa S'ya
Didto sa kalangitan
Nag-andam ug puloy-anan
Sa tanan nga Balaan
Ug mobalik si Hesus
Dinhi sa kalibutan
Kuhaon ug lalinon
Ang nagtuman


Verse 2:

Busa tumanon ta
Ang tanang sugo N'ya
Samtang may
Panahon pa
Ato nang isangyaw
Ang mga pulong Niya
Kay hapit na hukmi
Ang kalibutan ta
Magmadasigon kita
Aron di ta paninglan
Sa dugo
Sa katawhan


Chorus: - (2X)

Karon atoa S'ya
Didto sa kalangitan
Nag-andam ug puloy-anan
Sa tanan nga Balaan
Ug mobalik si Hesus
Dinhi sa kalibutan
Kuhaon ug lalinon
Ang nagtuman


Tag:

Ug mobalik si Hesus
Dinhi sa kalibutan
Kuhaon ug lalinon
Ang nagtuman
Kuhaon ug lalinon
Ang nagtuman