SANCTUS (17th Mass)

Category: Sanctus
Season: Easter Season

Santos, santos, santos
Ginoong Dios sa kagahuman
Puno ang langit ug yu--------ta
Sa i-------- mong hi-ma- ya Ho-sa- na, hosana
Sa kahitas-an, Hosana, hosana, hosana
Daygon ang naga-anhi sa ngalan sa Ginoo
Hosana, hosana, hosan-----na-----.