PILIPINAS, BILILHONG PERLAS

Category: Entrance
Season: Easter Season

Pilipi-nas, bililhong perlas sa silangang dagat
Pagdaygon ug simbahon mo
Ang sakramento nga hala-ngdon
Tuburan sa grasya ug sa paghigugma
Ang maaghop nga kasingkasing ni Je--sus (End)


Sa panag-ambit ta niiing Eukaristiya
Ang kabos mabu—sog ning kalan-on sa kalag
Dawa – ta tagamtama ang tam-is nga bunga
Ang kadait ug kahi - u- sa - - -

(Repeat Pilipinas...)