PASALAMATAN KA KARON

Category: Offertory
Season: Easter Season

Pasalamatan ka karon O among Dios
Kay gigasahan mo kami ni Cristo Jesus
Ang imong Anak sa kahangturan
Nahimong among gasa karon
Putli ug hingpit ug takus gayud sa imong kahalangdon
Ug busa O Dios kining pan ug kining bino
Mga halad nga nagagikan da usab kani – mo
Unta magabutyag sa unsang pa—-----agi
Diin sa kadaghan sa mga ubas
Usa ka ilimnon nga gihimo
Daghan ang uhay sa trigo
Daghang uhay sa trigo sa pirasong pan, natingob
Daygon ang Dios, daygon ang Dios
Daygon ang Dios sa kahangtu-ra------n
Daygon ang Dios, daygon ang Dios
Daygon ang Dios sa kahangtu—ran.