O GINOONG DIOS

Category: Entrance
Season: Easter Season

O Ginoong Dios nga pinaagi sa Balaanong Espiritu
Naghahatag sa among salabutan
Pun-a kami sa imong mga ga--sa
Sa kinaadman, sa Diosnong ka- i- sug
Sa pag-hi- gugma ug sa pag-ala-gad
Sa tanang katawhan, sa tanang katawhan.
Ug pina-a- gi sa imong kala-yo
Lamdagi ang a- mong da-lan
Inita ang kasing-ka------sing nga binuhat Mo.

(Repeat: O Ginoong…)