KYRIE (4th Mass)

Category: Kyrie
Season: Ordinary (Set B)

Kami nakasala kani--mo ug nakalapas sa imong ka- a- yo
Ginoo kaloy-i ka - mi, kaloy - i, kaloy - i kami


Pakitaa’g gugma ug ka-lo --- oy,
kami nga nagapaabot sa kalu-wa-san
Ginoo kaloy-i ka --mi, kaloy - i, ka-loy- i kami.