GLORIA (4th Mass)

Category: Gloria
Season: Ordinary (Set B)

All:

Ug kadait sa iyang mga ta-wo dinhi sa yu - ta,
Ginoong Dios langitnong hari,
Dios Amahan, makagagahum sa tanan.
Nagasimba kami kanimo Nagapasala-mat kami kanimo
Nagadayeg kami kani-mo Tungod sa imong hima- ya.


Girls:

Gi-no-ong Hesu- Cristo, bugtong Anak sa Amahan
Ginoong Dios Cordero sa Dios.


Boys:

Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibu-----tan,
Ka-loy------i, kaloy-i kami


Girls:

Ikaw nagaling-kod sa to-o sa Amahan
Dawata ang among pangamu------- -----yo


All:

Kay ikaw lamang ang san----tos, Ikaw lamang ang Gino- o
Ikaw lamang ang labing halangdon O Hesukri - sto.
Uban sa Espiritu Santo diha sa hima-ya sa Dios Amahan.
A----men, A---men A--------men.