AMAHAN NAMO (Nereo Angub)

Category: Our Father
Season: Easter Season

A-mahan na-mo nga ana-a sa mga-- la-ngit
Pag-daygon ang i-mong nga-lan
Umabut kanamo-- ang imong ginghari- an
Matu----man ang imong pagbuot
Dinhi sa yu—ta ma-ingon sa la- ngit
H-m-m ---Ang kalan-on namo sa mata-g-a-dlaw
I-hatag kanamo karong adla- wa
Ug pa-say-lo-a- ka-mi sa a-mong mga sa-la
I-ngon nga kami nagapasay- lo
Sa mga nakasala kana-mo
Ug di-li mo kami i- hi tug----yan sa pa-nu-lay-------
Hinonoa luwasa kami, luwasa kami sa da-u-ta----n.


Kay imo man ang ging- ha- ri- an
Ang gahum ug ang hima------ya
Hangtud sa kahangtu------ra - n