AWITI ANG GINOO

Category: Communion
Season: Easter Season

Stroke keyfast [Intro: Cm7 Dm7 EbM7 Gm/E Fsus] Bb F/A Eb/G Bb/D 1. Awi- ti ang Gi-no- o ug bag- ong awit, Cm7 Bb/D Tungod sa ka-ti-ngalahan C/E F Cm7 F7 ni-yang mga buhat Eb Eb Bb/D Gm Cm D Iyang toong kamot nagdala sa kadaugan F# G# C# F# ‘Ya kitang giluwas ug G# Bb Cm gi-pa- hita- as atu- ba- ngan F Eb Ebm Bb Cm7 F7 Sa kanasura---------n. Bb Fm/Bb 2. Awi- ti ang Gi- no- o ug Eb Bb/D bag-ong a- wit Cm Bb/D C/E Wa- la s’ya ma-li- mot pag- ha- tag F Cm7 F7 kaa-yo- han, Eb Eb Bb/D Gm Ug iyang giluwas ang Cm D i- yang mga ka- taw- han. F# G# C# F# G# Bb Busa pag-a-wit ka- ron nga mali- pa- yon Cm F A- lang sa i- yang Eb Ebm Bb C#7 kaday-ga---------nan. F# Bm7 F# D E F# 3. Kab- li- ta ang al---pa du- yog Bm7 F# Cm7 F7 sa ma- na- noy’ng a-wit. Bb Eb Bb/D Pa- la- no- ga ang trom- pe- ta Eb D Gm C C7 Dinha ka-ni- ya mag- sad- ya F Cm7 Fsus ki- ta. Bb F/A 4. Awi- ti ang Gi- no- o ug Eb Bb/D bag- ong a- wit Cm7 Bb/D C/E Kadagatan, kayutaan F molupyo nga ta- nan Eb Eb Bb/D Gm Cm D7 Bu—kid ug sapa, sing- git ug Gm pag-ma- ya F# G# C# F# Kay mua- but ang Gi- no- o, kay G# C#M7 mag- ha- ri ang Gi- no- o F# Bb/D Himaya ka- ni- ya, Cm7 F maki-a- nga- yon si- ya, Cm F Eb Fsus Bb - Bb’ A- wi- tan ta------ awitan ta---.