HIMAYA SA DIYOS

Artist: Narcisa Fernandez, fma

Intro: C Em F-G-C G C Em KORO: Himaya sa Dios didto sa F-G--C G la-a-ngit C Ug kadait sa Iyang mga tawo Dm dinhi sa yuta G Ginoong Dios, langitnong Hari, Dios Amahan makagagahum sa C G tanan C Nagasimba kami Kanimo, Am Dm nagapasalamat kami Kanimo G Nagadayeg kami Kanimo tungod C G sa Imong himaya (Repeat KORO) C Ginoong Jesu-Kristo, Dm bugtong Anak sa Amahan G C G Ginoong Dios, Kordero sa Dios C Ikaw nagawagtang sa sala Am Dm sa kalibutan, kaloy-i kami G Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, C G dawata ang among pangamuyo (Repeat KORO) C Kay Ikaw lamang ang Santos, Dm ikaw lamang ang Ginoo G Ikaw lamang ang labing halangdon, C G O Jesu-Kristo C Uban sa Espiritu Santo, Am Dm diha sa himaya sa Dios nga Amahan G C G A-men, A--men (Repeat KORO)