AMAHAN NAMO


Intro: D Bm Em A A7 D Bm Amahan namo, nga anaa sa mga C langit Em A Pagdaygon ang Imong ngalan, Em A umabot kanamo ang Imong D A gingharian D D7 G Gm Matuman ang Imong pagbuot, D D7 Em Dinhi sa yuta, maingon sa A D A7 langit D Ang kalan-on namo sa matag adlaw G D Bm Em A ihatag kanamo karong adlawa D Ug pasayloa kami sa among mga sala G D Bm Maingon nga nagapasaylo kami sa Em A D A mga nakasala kanamo D G A Ug dili Mo kami, itugyan sa D A panulay, D G D A Hinonoa luwasa kami, luwasa kami D G D sa dautan Intro: A7 D G Kay imo man ang gingharian, D Bm Em Ang gahum ug ang himaya G A A7 D Hangtud sa kahang-turan